Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyłącza chrześcijanina do namaszczenia Chrystusa, którego ?Bóg namaścił Duchem Świętym? (Dz 10, 38). Namaszczenie to zawarte jest w samym słowie ?chrześcijanin?, pochodzącym od imienia ?Chrystus?, będącego greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia ?mesjasz?, które znaczy właśnie ?namaszczony?. Chrystus jest Mesjaszem, Bożym Pomazańcem.

Dzięki pieczęci Ducha, otrzymanej podczas bierzmowania, chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościele i świecie. ?Przed otrzymaniem tej łaski ? pisze św. Cyryl Jerozolimski ? nie byliście wystarczająco godni tego imienia, lecz byliście niejako w drodze, by stać się chrześcijanami?

(Catech. myst., III, 4: PG 33, 1092) [Jan Paweł II ? Audiencja generalna].

 

BIERZMOWANIE

Potrzebne dokumenty

  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych ? świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Podstawowe informacje

  • Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć ?wiek rozeznania?, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.
  • Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.
  • Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.