Chrzest święty

Nawrócenie do Chrystusa związane jest z chrztem, i to nie tylko dlatego, że taka jest praktyka Kościoła, ale z woli Chrystusa, który posłał uczniów, aby nauczali narody i chrzcili je (por. Mt 28, 19), a także z wynikającej z samej istoty rzeczy potrzeby otrzymania pełni nowego życia w Nim: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci – mówi Jezus do Nikodema – jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5). Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, namaszcza w Duchu Świętym: nie jest on przeto zwykłym przypieczętowaniem nawrócenia, niejako zewnętrznym znakiem ukazującym je i potwierdzającym, ale jest sakramentem, który oznacza i urzeczywistnia nowe narodzenie z Ducha, ustanawia realne i nierozerwalne więzy z Przenajświętszą Trójcą, czyni członkami Chrystusa i Jego Kościoła.

[Jan Paweł II, Encyklika ?Redemptoris missio” nr 47]

 

CHRZEST  ŚW.

Potrzebne dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, rok urodzenia)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary katolickiej

Sakrament chrztu przeważnie udzielany jest w sobotę podczas Mszy św. wieczornej. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w biurze parafialnym.