Regulamin konkursu „Św. Michał z kasztanów”

REGULAMIN JESIENNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
?ŚW. MICHAŁ Z KASZTANÓW?

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu ?ŚW. MICHAŁ Z KASZTANÓW?, organizowanego na okoliczność ?PIKNIKU ZE ŚW. MICHAŁEM?, jest Parafia pw. św. Michała Archanioła w Kcyni.
2. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku do 6 lat.
3. Konkurs polega na wykonaniu figurki św. Michała Archanioła, patrona Parafii pw. św. Michała Archanioła w Kcyni, z wykorzystaniem darów jesieni takich jak: kasztany, żołędzie, orzechy i liście (prosimy nie używać warzyw i owoców).

Warunki uczestnictwa

1. Prace biorące udział w konkursie mogą być wykonane wspólnie z rodzeństwem bądź rodzicami.
2. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, adres, imię i nazwisko opiekuna.
3. Prace należy przynieść ze sobą w dniu 28 września 2014 r. na ?PIKNIK ZE ŚW. MICHAŁEM? i złożyć je w specjalnie oznakowanym namiocie w godz. od 13.00 do 14.00.
4. Organizator nie zwraca przyniesionych na konkurs prac. Prace zgłoszone w konkursie przechodzą na własność Organizatora.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu konkursu.

Nagrody

1. Organizator powoła komisję, która oceni prace i przyzna nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone podczas trwania ?PIKNIKU ZE ŚW. MICHAŁEM?.
2. W ocenie prac brana pod uwagę będzie: estetyka wykonania, zaangażowanie, inwencja twórcza i wyobraźnia, pomysłowość oraz zgodność z tematem konkursu.
3. Organizator przewiduje wyłonić 10 laureatów konkursu.
4. Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień.
5. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin również w załączniku Regulamin1