ZAPYTANIE OFERTOWE – „Prace konserwatorskie przy połaci dachowej mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu w Kcyni”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zadania pod nazwą:

„Prace konserwatorskie przy połaci dachowej mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu w Kcyni”

22049924_1658008874249423_2805941579922261273_n

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła, ul. Farna 1, 89-240 Kcynia

NIP: 558-167-15-59

REGON: 040093832

Adres email: kcynia.fara@gmail.com

Adres www: www.fara-kcynia.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia

A. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie prac konserwatorskich przy mauzoleum rodziny Mieczkowskich, położonym na starym cmentarzu parafialnym w Kcyni u zbiegu ulic Szubińskiej, Dworcowej i Nakielskiej. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. Prace konserwatorskie przy połaci dachowej mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu w Kcyni.

Zamówienie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- Oś Priorytetowa 4. Rozwój przyjazny środowisku, 4.4. Ochrona i rozwój zasobów kultury oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego – .

B. Zakres prac zawarty jest w Programie prac konserwatorskich dla Mauzoleum Rodziny Mieczkowskich położonego na cmentarzu parafialnym w Kcyni (załącznik nr 5), stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego i obejmuje:

– usunięcie zabezpieczenia dachu

– mycie piaskowców

– prostowanie płyt dachu

– dezynfekcja

– wzmacnianie partii osypujących się

– uzupełnienie ubytków

– fugowanie

– hydrofobizacja

– konserwacja krzyża wieńczącego kalenicę dachu mauzoleum.

 C. Szczegółowy zakres prac został opisany w Programie prac konserwatorskich dla Mauzoleum

Rodziny Mieczkowskich położonego na cmentarzu parafialnym w Kcyni, uzgodnionym w dniu 30.11.2016 r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura                                      w Bydgoszczy.

 D. Prace konserwatorskie winny być przeprowadzone pod ścisłym nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

 E. Wszystkie prace należy wykonać w szczególności w oparciu o wyżej wymienione dokumenty oraz wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego na warunkach realizacji zadania, w tym karach umownych, określonych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy.

 F. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które przeznaczono na realizację zamówienia, względnie gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego słownika Zamówień (CPV)

454530007 – Roboty remontowe i renowacyjne

 1. Warunki płatności:

– 30% wartości przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat lub rachunku wraz z protokołem odbioru wykonanych prac oraz protokołem odbioru prac konserwatorskich sporządzonym „bez uwag” przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy.

– 70% wartości przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania dotacji   z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
  a) Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia powiadomienia przez Zamawiającego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy.
  b) Zakończenie: do 31 października 2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

 A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący co najmniej jedną osobą uczestniczącą w wykonaniu zamówienia, będącą dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji prac konserwatorskich obiektów cmentarnych z naturalnego kamienia.

B. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych udzielanych przez Zamawiającego niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp,  nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia.
  1. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
  2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
  4.Jeżeli Zamawiający uzna, że jest to korzystne dla Zamawiającego, to może wystąpić do Wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.
 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  A. 
  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z kserokopią ich uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem (załącznik nr 2)
  B. oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w rozdz. 6 B. (załącznik nr 3)
 3. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Cena oferty brutto winna wynikać z formularza cenowego załączonego do oferty.

3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu cenowym ceny brutto, która zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.

4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe i powyżej 5 – zaokrąglić w górę).

5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

6) Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Kryteria wyboru oferty.
  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:Najniższa cena: 100%2.Oferta spełniająca wszystkie wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów zgodnie z poniższym wzorem do obliczenia punktowego.
  3. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego w kryterium Cena ( C )

wzor

Gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

C n – najniższa zaoferowana Cena

C Ob – cena zaoferowana w ofercie badanej

4. Oferta z najniższą ceną (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5.Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

A.Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego);

Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie Programu prac konserwatorskich dla Mauzoleum Rodziny Mieczkowskich położonego na cmentarzu parafialnym w Kcyni (załącznik nr 5) oraz Przedmiaru prac konserwatorskich mauzoleum rodziny Mieczkowskich (załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego);

Wykaz osób, które będą realizować zamówienie (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) z załączeniem wymaganych uprawnień;

Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w rozdziale 6 B (załącznik nr 3).

B. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i zaadresowana na adres:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni
Farna 1, 89-240 Kcynia

Z dopiskiem: OFERTA NA:

„Prace konserwatorskie przy połaci dachowej mauzoleum

rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu w Kcyni”

nie otwierać przed 3 sierpnia 2018 r. godz. 10:30

C. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

– Oferty należy składać pisemnie (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego tj. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła, ul. Farna 1, 89-240 Kcynia w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00 (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).

– Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Farna 1, 89-240 Kcynia.

O wynikach przeprowadzonego postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Ks. Tomasz Kasprzak – proboszcz parafii, tel. 606 586 606, email: kcynia.fara@gmail.com

 1. Istotne postanowienia umowy.
  A. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowane w wybranej ofercie.
  B. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego stanowi projekt umowy.
  C. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
  a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w Programie prac konserwatorskich;
  b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w Programie prac konserwatorskich.

Zmiany określone w pkt a, b wymagają akceptacji Zamawiającego.

Załączniki (format PDF):

Tekst całego tego Zapytania Ofertowego z podpisem proboszcza i pieczęcią parafii.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych.

Załącznik nr 4 – Projekt umowy.

Załącznik nr 5 – Program prac konserwatorskich.

Załącznik nr 6 – Przedmiar robót konserwatorskich.

 

Kcynia, dn. 18 lipca 2018 r.                                                ZATWIERDZAM: